پرنده دریا

اگه یه روز بری سفر/ بری ز پیشم بی خبر/ اسیر رویا ها می شم /دوباره باز تنها می شم/به شب میگم پیشم بمونه/به باد میگم تا صبح بخونه/بخونه از دیار یاری چرا می ری تنهام میذ..ار...ی/اگه فراموشم کنی/ترک آغوشم کنی/پرنده ی دریا می شم تو چنگ موج رها می شم/به دل می گم خاموش بمونه/می رم که هر کسی بدونه/می رم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذ..ار...ی /اگه یه روزی نومتو تو گوش من صداکنه دوباره باز تنت بیاد که منو مبتلا کنه/ به دل می گم کاریش نباشه بذاره درد تو دوا شه بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخو...ن...م/ که باز برات آواز بخو...ن...م/اگه بازم دلت می خواد یار یکدیگر باشیم مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم/ باید دلت رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره/ بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذ...ار..ی/ اگه می خوای پیشم بمونی بیا تا باقی جونی بیا تا پوست به استخونه نذار دلم تنها بمونه/بذارشبم رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره/بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذ...ار...ی/اگه یه روزی نوم تو تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه/ به دل میگم کاریش نباشه بذاره درد تو دوا شه بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخو...ن..م / که باز برات آواز بخونم  ....

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
سوده

وای...مدت ها بود که به این آهنگ گوش نکرده بودم ممنونم که دوباره به خاطرم آوردی به من هم سری بزن[گل]