اس ام اس زیبا

دریا باش تا بعضی ها از با تو بودن لذت ببرند ، و بعضی ها که لیاقت دیدن

تو ندارند ، غرق شوند . . .

 طراحي قالب،طراحي وب سايت،طراحي فروشگاه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ازدواج مثل بازار رفتن است ، تا پول و احتیاج و اراده نداری به بازار نرو . . .

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
قلب خود را از کینه دیگران پاک کن ، تا قلب آنها از کینه تو پاک شود . . .


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هیچوقت شک هایت را باور مکن ، و به باور هایت شک نکن . . .


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
خداوند بزرگ است ، آرزوهایی که از او میخواهیم هم باید بزرگ باشد . . .


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عصبانیت فرد ، تنبیه خود برای اشتباه دیگران است . . .


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند ، پس تو را جه غم که اینقدر

احساس تنهایی میکنی ، بدان در تنها ترین لحظات و در هر شرایط

خداوند با توست . . .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بر زمین لجبازی پای مفشار ، که سخت لغزنده است . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
گذشته را با خود داشته باش ، اما در آن زندگی مکن و فقط تجربه بگیر . . .


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
هر کسی به میزانی که تنهایی نیاز دارد ، عظمت دارد و بی نیاز است . . .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پاکدل باش ، تا دلها را پروانه خود سازی . . .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هر رنگی زیباست ، غیر از دو رنگی . . .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

با عبرت از شکست های گذشته ، کمر شکست های آینده را بشکن . . .

 

طراحي قالب،طراحي وب سايت،طراحي فروشگاه

/ 0 نظر / 22 بازدید