پول

 

پول میتونه سرگرمی رو بخره اما نه شادی رو

Money can buy an amusement, but not happiness

پول میتونه رختخواب رو بخره اما نه خواب رو

Money can buy a bed, but not sleep

پول میتونه غذا رو بخره اما نه اشتها رو

Money can buy a food, but not appetite

پول میتونه دارو رو بخره اما نه سلامتی رو

Money can buy a medicine, but not health

پول میتونه وسیله آرایش بخره اما نه زیبایی رو

Money can buy cosmetic, but not beauty

پول میتونه خدمتکار بخره اما نه دوست رو

Money can buy a servant, but not friend

پول میتونه پست(مقام)رو بخره اما نه بزرگی رو

Money can buy a position, but not greatness

پول میتونه نوکری رو بخره اما نه وفاداری رو

Money can buy a service, but not loyalty

پول میتونه قدرت رو بخره اما نه اعتبار رو

Money can buy a power,but not authority

منبع : راستین 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید