دفتر مشق

منبع: گیون گروپ

 

 

معلم عصبی دفتر رو روی میز کوبید و داد زد: سارا ...

دخترک خودش رو جمع و جور کرد، سرش رو پایین انداخت و خودش رو تا جلوی میز معلم کشید و با صدای لرزان گفت: بله خانوم؟

معلم که از عصبانیت شقیقه‌هاش میزد، تو چشمای سیاه و مظلوم دخترک خیره شد و داد زد:

چند بار بگم مشقاتو تمیز بنویس و دفترت رو سیاه و پاره نکن؟ ها؟! فردا مادرت رومیاری مدرسه می‌خوام درمورد بچه بی‌انضباطش باهاش صحبت کنم!

دخترک چونه لرزونش رو جمع کرد ... بغضش رو به زحمت قورت داد و آروم گفت:

خانوم ... مادرم مریضه ... اما بابام گفته آخر ماه بهش حقوق میدن... اونوقت میشه مامانم رو بستری کنیم که دیگه از گلوش خون نیاد ... اون وقت میشه برای خواهرم شیر خشک بخریم که شب تا صبح گریه نکنه ... اون وقت ... اون وقت قول داده اگه پولی موند برای من هم یه دفتر بخره که من دفترهای داداشم رو پاک نکنم و توش بنویسم ... اون وقت قول میدم مشقامو تمیز بنویسم...

معلم صندلیش رو به سمت تخته چرخوند و گفت: بشین سارا ...

و اشک چشماش روی گونه هایش جاری شد ...

/ 0 نظر / 22 بازدید