سحرنامه60

ثانیه های با توبودن چه زود می گذرد و سال های دوری چه کند 

با تو بودن و دیدن روی ماهت به تمام دنیا می ارزد

کاش ماندنمان کنار هم همیشگی و ابدی باشد 

کاش هیچ گاه سفری نباشد 

می خواهم با تماموجود در کنارهم باشیم 

می خواهم تمام لبخند های دنیا را به تو هدیه بدهم

می خواهم هر زمان که اراده کردی بهترین ها را به تو بدهم

می توانم تمام عمر منتظر بمانم به امید روزی که مرا در قلب خود جای دهی

خدای من  خدای مهربان حرف گویش نکن من

برای یک بار هم که شده خرف های دلم را بشنو 

بشنو که از تو یاری می خواهم

من نتوانستم

تو یاریم کن 

آنگونه که می دانی

/ 0 نظر / 41 بازدید